سجاده ترمه آبی 3 تیکه

سفارش ست سجاده ترمه آبی 3 تیکه

/
دوخت سجاده ترمه آبی یکی از هنر های مردم ایران در گذشته بوده است که نسل به نسل تا به امروز رسیده است و همچنان نیز ادامه دارد و این هنر با گذشت زمان شامل تغییرات